bild på en lotus

Psykoterapi

Att gå i psykoterapi, eller samtals­terapi som det ibland kallas, innebär att du med hjälp av en psykolog blir med­veten om vad det är som gör att du inte mår eller fungerar så som du vill, om vad som har format dig i livet och hur psyko­lo­giska, fysiska och sociala faktorer sam­ver­kar och påverkar dig och ditt liv som det är just nu. Till­sammans med psykologen utfors­kar du var det är du har fastnat, vad inom dig som håller emot, vad du behö­ver och vart du vill kom­ma. Psyko­logen kommer ge dig verktyg och övningar som hjälper dig nå dit du vill i livet.

bild på ett huvud med frågetecken

Vanliga anledningar

Olika skäl att börja i psykoterapi, eller sam­tals­terapi som det ibland även kallas, kan vara oro, ned­stämdhet, svårigheter i relationer eller en vilja att få hjälp att förstå och hantera sina känslor. Andra vanliga anledningar är stress eller en vilja att prata om och bearbeta sin barn­dom och en negativ själv­bild. Det kan även handla om mer otydliga svårigheter eller en vilja att utvecklas och förstå dig själv bättre. Samtalens mål kan vara att nå ökad själv­kännedom, komma igenom en kris, upptäcka både hinder och inre resurser eller att förstärka identi­teten och nå en meningsfull förståelse av din livs­situation. Och att med hjälp av dessa insikter hitta mer använd­bara och konstruktiva sätt att hantera situationen.

En tredje part

I terapin finns det någon utom­stående som lyssnar utan att värdera. Det gör det lättare att prata om svåra saker, den totala tyst­nads­plikt som omfattar session­erna under­lättar också. Ibland behöver man någon utom­stående och neutral person, så som en psykolog är, för att våga närma sig det som är svårt, eller för att bolla tankar, idéer och funderingar med.

bild på ikon i en lotus

HUR GÅR DET TILL?

Allra först bokar du in en informa­tionstid, där du och psyko­logen pratar i 90 minuter. Där berättar du om dig själv, definierar till­sammans med psyko­logen vad det är du vill ha hjälp med och du har möjlighet att ställa frågor och berätta om vilka förväntningar du har på terapin. Men framför allt är det en möjlighet för dig att känna efter om du vill inleda ett samar­bete med psykologen. Mycket forskning visar att oavsett terapi­form så är förtro­endet för psyko­logen det viktigaste för terapins framgång. Våga därför lita på din magkänsla under detta första samtal!

Hur?

Till skillnad från många metoder som enbart fokuserar på intellektet och tankarna så tar vi på Fenix Terapi hänsyn till hela dig och din kropp, själ, tankar och känslor. Tyngd­punkten ligger på samtal och dialog där psyko­logen lyssnar aktivt och empatiskt på dig, såväl som ställer frågor för att vägleda dig till dina egna svar och lös­ningar. Men även andra verktyg används när de är lämpliga för att nå fram till djupt liggande känslor och före­ställningar. Dessa verktyg är guidade meditationer, visuali­sering av inre bilder, gestaltöv­ningar, av­slappning samt skri­vande. Ibland händer det att du kanske får en uppgift att utföra hemma och ta med sig till nästa session.

bild på två huvuden som tittar mot varandra

Hur ofta ska man gå?

Generellt så är det för många mest effektivt att gå en, eller ibland två gånger i veckan. Men det är högst individuellt och vi har alla olika eko­no­miska, praktiska och tids­mässiga förut­sätt­ningar för att gå i terapi. Om det inte är möjligt att gå veckovis kan man naturligtvis gå mer sällan, men det kan bli svårare att hålla utveck­lings­processen igång. Om träffarna sker så sällan som var tredje vecka eller mer sällan så blir det snarare en fråga om stöd­samtal än om psykoterapi.

Hur många gånger?

Eftersom vi är olika och har olika problem i livet som vi behöver hjälp med varierar det för varje person. Men det är ett djupt föränd­ringsarbete som inte går på en natt, all terapi tar tid och för en del handlar det om många måna­der eller år. I en del fall och situationer kan det dock vara mest gynnsamt att gå ett mindre antal gånger, men terapeuten används då mer som ett bollplank.

Avslutande

Målet är att du med tiden ska bli din egen terapeut eller psykolog, så att du kan hantera de hinder som dyker upp i livet framöver utan att fastna i tidigare mönster och fallgropar. När du känner dig redo för att avsluta terapin sätter vi ut ett datum för detta och ägnar några av de sista session­erna åt summera, reflektera och avsluta terapin. För en del passar det bäst att mot slutet av terapin fasa ut träffarna och ha längre intervall mellan varje för att slutligen avsluta helt.

En psykoterapisession varar 45 minuter

bild på en lotus med prickar

På Fenix Terapi kan du få hjälp med:

KONTAKT

bild på en hittasymbol

Spångatan 20 A, Malmö

bild på en telefonsymbol

0733-147 333

bild på en emailsymbol

camilla[at]fenixterapi.se

SE ALLA KONTAKTUPPGIFTER

scrolla upp