bild på en lotus

Integritetspolicy

Behandling av per­son­uppgifter på Fenix Terapi (2021-10-08)

För Fenix Terapi är personlig integritet viktigt. I denna policy förklaras hur före­taget samlar in och använder per­son­upp­gifter. Här beskrivs också dina rättig­heter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta Fenix Terapi om du har frågor om hur dina per­son­uppgifter behand­las. Kontaktupp­gifter står sist i denna text.

Vad är en per­son­uppgift och vad är en behand­ling av person­uppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopp­las till den personen. Det handlar inte bara om namn och person­nummer utan även om till exempel bilder och e-post­adresser. Behandling av person­uppgifter är allt som sker med person­uppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel in­sam­ling, registrering, strukture­ring, lagring, bearbetning och över­fö­ring. I vissa fall kan även manu­ella register omfattas.

Personuppgifts­ansvarig

För de behandlingar som sker inom Fenix Terapis verksamhet är Camilla Puskaric Schön person­uppgifts­ansvarig (organisationsnummer 820301-3902, adress Spångatan 20 A, 211 45 Malmö).

Vilka personupp­gifter samlas in om dig och varför?

Fenix Terapi behandlar i huvudsak ditt namn och din e-postadress. Dessa upp­gifter krävs för att företaget ska kunna besvara meddelanden som skickats via webb­platsens formulär. När du väljer att fylla i och skicka ett formulär till Fenix Terapi ger du därmed ditt samtycke till att dina uppgifter blir behandlade.

Aktörer som är själv­ständigt person­uppgifts­ansvariga

Fenix Terapi kan komma att dela dina person­uppgifter med vissa andra aktörer som är själv­ständigt person­uppgifts­ansva­riga, till exempel myndig­heter som Skatteverket, när Fenix Terapi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighets­beslut. När dina person­uppgifter delas med en aktör som är självständigt person­upp­gifts­ansva­rig gäller den organisationens integritets­policy och person­upp­gifts­hantering.

Hur länge sparas dina personupp­gifter?

Fenix Terapi sparar aldrig dina person­uppgifter längre än vad som är nöd­vändigt för respektive ända­mål. Vissa uppgifter i bok­föringen behöver på grund av lag­stiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstift­ning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka person­upp­gifter Fenix Terapi har registre­rade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta Fenix Terapi vid frågor om hur vi behand­lar person­uppgifter

Det är alltid enkelt att komma i kontakt med Fenix Terapi. Om du vill du veta mer om inte­gritets­policyn, eller nyttja dina rättig­heter kring dina person­uppgifter, så kontaktar du Camilla Puskaric Schön enklast via e-post: camilla[at]fenixterapi.se.
Integritetspolicyn är senast upp­daterad: 2021-10-08. Du finner alltid den senaste versionen av integritetspolicyn här på Fenix Terapis webb­plats. Om det görs uppdate­ringar som är av avgör­ande art, kommer du att få informa­tion kring detta på Fenix Terapis webbplats och/eller via e-post.

bild på en lotus med prickar
scrolla upp